PROJEKT

Projekt PBU1/0722/16 „Cross-border Network for Sustainable Transport Governance” realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 -2020 realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Genezą projektu było poszukiwanie nowego podejścia do polityki spójności i dostępności komunikacyjnej pogranicza. Dlatego odwołano się do koncepcji transportu zrównoważonego i oparto się na zintegrowanym i między gałęzie owe bym podejściu do planowanie infrastruktury transportowej z uwzględnieniem aspektów środowiskowych, ekonomicznych i społecznych. Tym samym w projekcie połączono inwestycje infrastrukturalne z harmonizacją polityki inwestycyjnej przygranicznego sektora transportowego w celu stworzenia instrument ruchu transgranicznego przepływu informacji i idei oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań zagadnień transportowych.

Ogólnym celem projektu jest zwiększenie dobrobytu i rozwoju polsko-białoruskich regionów przygranicznych poprzez poprawę dostępności, atrakcyjności turystycznej, powiązań kooperacyjnych i wspólnego zrównoważonego zarządzania transportem.

Szczegółowe cele projektu:

 • Rozwój transgranicznej infrastruktury transportowej poprawiającej dostęp do regionów przygranicznych i atrakcyjnych miejsc turystycznych.
 • Wzmocnienie transgranicznej współpracy sieciowej w zakresie wspólnego zarządzania
  transportem.
 • Promocja idei zrównoważonego transportu poprzez granicę Polską i Białoruską.

PARTNERZY PROJEKTU

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

 • Zarządzanie projektem
 • Transgraniczna zrównoważona polityka transportowa i planowanie działań
 • Utworzenie sieci dla zarządzania transportem transgranicznym
 • Przebudowa drogi nr H-6044 Swiatsk – Wasilewicze – Ostasza – Kadisz
 • Przebudowa drogi nr 1282 Krynki – Kruszyniany – Łużany – Bobrowniki
 • Przebudowa drogi nr 105067B w Bobrownikach
 • Konferencja zamykająca projekt
Skip to content