O NAS

Misją Transgranicznej Sieci Zarządzania Transportem jest aktywna i efektywna współpraca na rzecz kreowania nowych więzi i form współpracy polsko – białoruskiej poprzez organizację i popieranie wspólnych działań informacyjnych, planistycznych, inwestycyjnych, szkoleniowych i doradczych promujących innowacyjne rozwiązania w sektorze zrównoważonego transportu pogranicza.

Transgraniczna Sieć Zarządzania Transportem jest trwałą platformą porozumienia i współpracy transgranicznej w zakresie przepływu informacji, analiz, badań oraz podejmowania wielodyscyplinarnych działań na rzecz celu kreowania pozytywnych przemian strukturalnych obszarów białorusko – polskiego pogranicza oraz integracji lokalnych systemów transportowych z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju .

ZADANIA SIECI

 • Badanie rynku usług transportowych w tym preferencji i zachowań komunikacyjnych ludności.
 • Opracowanie studiów projektów ekspertyz itp. dotyczących eksploatacji i rozwoju systemu transportowego w obszarze przygranicznym.
 • Opiniowanie zasad koordynacji przestrzennej i czasowej dla wszystkich środków transportu.
 • Określenie zasad koordynacji przestrzennej i czasowej dla wszystkich środków transportu.
 • Przygotowywanie i analiza informacji o funkcjonowaniu systemu transportowego.
 • Badanie efektywności ekonomicznej systemu oraz jego elementów składowych.
 • Oddziaływanie na rozwiązania w zakresie modernizacji inwestycji infrastruktury transportu z zachowaniem wymogów transportu pasażerskiego.
 • Oddziaływanie na kształtowanie nowoczesnych, proekologicznych technologii transportu.
 • Promocje usług publicznego zbiorowego transportu pasażerskiego.
 • Inne funkcje związane z realizacją polityki transportowej na obszarach przygranicznych.

UCZESTNICY SIECI

Transgraniczna Sieć Zarządzania Transportem jest dobrowolnym partnerstwem instytucji publicznych, prywatnych i pozarządowych, organizacji międzynarodowych, grup nieformalnych oraz osób fizycznych zaangażowanych w kwestie zrównoważonego zarządzania transportem pogranicza polsko – białoruskiego.

DOKUMENTY

 • Deklaracja Ideowa Transgranicznej Sieci Zarządzania Transportem  
 • Regulamin organizacyjny Transgranicznej Sieci Zarządzania Transportem