Strategia Zarządzania Transportem Pogranicza

W maju 2020 roku w ramach Działania 2. Transgraniczna zrównoważona polityka transportowa i planowanie działań opracowana została Strategia Zarządzania Transportem Pogranicza. Jej celem jest umożliwienie partnerom projektu zbudowania podstaw dla przyszłej współpracy transgranicznej w zakresie rozwoju transportu, który nie koliduje ze środowiskiem, nie zagraża zdrowiu ludzkiemu i ekosystemowi pogranicza, a jednocześnie zaspokaja potrzeby transgranicznego przepływu osób i towarów.

Strategia jest wyrazem i efektem zintegrowanego podejścia do planowania w sektorze transportowym, które uwzględnia kwestie dostępności, równości, odpowiedzialności, zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji, udziału społeczeństwa, racjonalności wykorzystania zasobów i wzrostu gospodarczego. Będzie stanowiła ważne źródło informacji o spodziewanych kierunkach rozwoju sytuacji i zamierzonych decyzjach władz lokalnych pogranicza.
Opracowana Strategia dotyczy obszaru funkcjonalnie powiązanego z pograniczem Województwa Podlaskiego i Obwodu Grodzieńskiego. Osiągnięcie bardziej zintegrowanego podejścia do planowania wymagało włączenia partnerów krajowych i zagranicznych z różnych sektorów. Założenia do Strategii opracowane zostały w trakcie 4 dwudniowych sesji warsztatów strategicznych, które odbyły się w na przełomie 2019 i 2020 roku w Polsce i w Białorusi. Podczas prac nad identyfikacją kierunków rozwoju priorytet nadano tym przedsięwzięciom, które będą mogłyby być realizowane wspólnie lub co najmniej równolegle po obu stronach granicy.

Projekt jest bezpośrednio ukierunkowany na dalszy rozwój współpracy transgranicznej. Opracowana Strategia będzie miała wpływ na kolejne spotkania i współpracę pomiędzy partnerami, ze względu na potrzebę monitoringu i okresowej oceny. Podobnie konieczność aktualizacji zapisów i ewentualnych korekt Strategii będzie wymagała współpracy wszystkich stron. Ustanowiona w ramach Projektu partnerska sieć współpracy transgranicznej będzie stałym forum wymiany informacji, kontaktów i współpracy, wykorzystującym innowacyjne narzędzie komunikacji – dedykowaną platformę internetową.

Skip to content